Информация за органи, контролиращи дейността 
Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: 

За КЗП: 
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 
тел: 0700 111 22 
email: info@kzp.bg 
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 

За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
тел: 02/91-53-518 
email: kzld@cpdp.bg 
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. 
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. 
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. 
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София. 
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev...
Google + Facebook Twitter LinkedIn

 gsm.0888720008 office@2fukli.net office@2fukli.com